0

Winkelwagen

0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Stichting Sinterklaasviering Breda
Datum 13 september 2022
Versie 1.0

Algemene levering – en verkoopvoorwaarden van Stichting Sinterklaasviering Breda te Breda.

Artikel 1. ALGEMEEN
• 1.0 Stichting Sinterklaasviering Breda te Breda handelt onder de naam Sinterklaasviering Breda met website sinterklaasvieringbreda.nl.
• 1.1 Stichting Sinterklaasviering Breda te Breda is een Nederlandse organisatie en op deze leveringsvoorwaarden is dan ook het Nederlands recht van toepassing.
• 1.2 Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met Stichting Sinterklaasviering Breda te Breda verder SSB te noemen, gesloten overeenkomsten met betrekking tot planning, communicatie en uitvoering van festiviteiten en activiteiten van de sinterklaasviering in Gemeente Breda.
• 1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door SSB aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.
• 1.4 Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever gelezen en aanvaard te zijn alvorens tot betaling over te gaan, zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.
• 1.5 Indien opdrachtgever, besteld en betaald heeft dan is hiermede de opdrachtgever volledig akkoord met de door ons gebruikte algemene voorwaarden en eventuele aanvulling hierop.

Artikel 2 LEVERING
• 2.1 Leveringen geschieden enkel bij vooruitbetaling. Dealers en verwerkers kunnen via automatische incasso achteraf betalen.
• 2.2 De opdrachtgever dient zorg te dragen dat levering kan geschieden. Als een levering niet kan geschieden en de bestelde producten retour komen behoud SSB het recht om conform deze leveringsvoorwaarden te handelen.
• 2.3 Leveringen geschieden volgens regels van transporteur met begane grond als uitgangspunt.

Artikel 3 UITVOERINGSTERMIJN
• 3.1 Als de bestelling binnen komt word deze binnen 3 werkdagen verwerkt. Over het algemeen worden bestellingen binnen 6 werkdagen thuisbezorgd.
• 3.2 Overschrijding van eventuele leveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook.

Artikel 4. TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN
• 4.1 SSB behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging in inkoopkosten, loonkosten, sociale lasten, grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. RETOUR ZENDEN , KLACHTEN EN GARANTIES
• 5.1 Maatwerk bestellingen kunnen niet retour gezonden worden.
• 5.2 SSB kan aangemaakte of overgehouden producten niet terug nemen.
• 5.3 Klachten welke ontstaan zijn door advies en productinformatieblad kunnen niet op SSB verhaald worden.
• 5.4 Een gegronde bevinding van de garantie kan tot niets anders leiden dan nieuwe levering van het product of dienst.
• 5.5 Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van SSB.
• 5.6 Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.
• 5.7 Bij volledige betaling van de door SSB geleverde producten en of diensten kan er pas aanspraak gemaakt worden op de garanties. Vervolgschade veroorzaakt door niet tijdig te handelen worden niet vergoed of vervangen.
• 5.8 Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan een Nederlandse Burgerlijke rechter in Nederland. SSB zal conform uitspraak handelen.
• 5.9 Indien SSB naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever.
• 5.10 Klachten rondom esthetiek kunnen wij niet in behandeling nemen, simpelweg omdat esthetiek niet te meten is.
• 5.11 Retourzendingen m.b.t. garanties dienen altijd binnen 14 dagen na lever datum , met een goede omschrijving van welke garantie , te worden ingediend via emailadres contact@sinterklaasvieringbreda.nl. Binnen 14 dagen na de retourmelding moet de bestelling zijn geretourneerd. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bestelling wordt deze gecontroleert en wanneer van toepassing het bedrag gecrediteerd. Wij volgen de Europese Onlinegeschillenbeslechting zoals beschreven op http://ec.europa.eu/odr

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID
• 6.1 De aansprakelijkheid van SSB voor schade veroorzaakt door bewezen gebreken van het geleverde zal nimmer het netto bedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed.

Artikel 7 RETOUR ZENDEN ANNULERING
• 7.1 Binnen de wettelijke termijn kan kosteloos geretourneerd worden.
• 7.2 Retourzending nooit terugsturen zonder schriftelijk akkoord van SSB, dit wordt per mail kenbaar gemaakt.

Artikel 8 BETALINGEN
• 8.1 Betalingen geschieden op de site bij vooruitbetaling, contant bij ontvangst of automatische incasso bij aangesloten bedrijven.
• 8.2 Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden en/of betaling nog niet is voldaan dan is opdrachtgever aan SSB rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.
• 8.3 SSB heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan.
• 8.4 De opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die SSB maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rente vergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door SSB gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden vastgelegd door het incasso bedrijf dat de incasso uitvoert.
• 8.5 De opdrachtgever zal geen enkel bedrag van het bedrag van de factuur van SSB mogen inhouden of claimen voor eventuele garantie geschillen.

Artikel 9 OVERMACHT
• 9.1 Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van SSB schorten de verplichtingen van SSB tot uitvoering van de overeenkomst op, zonder dat SSB tot enige schadevergoeding gehouden is. SSB heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien SSB door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
• 10.1 Alle door SSB verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 11 AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
• 11.1 Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van SSB zoals fabrieken, transporteur en toeleveranciers e.d. zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst van SSB. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.
• 11.2 De op de site vermelde aanvullende voorwaarden, retourbeleid en garantiebeleid gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

CONTACTGEGEVENS
Mocht u verder, na het lezen van dit document nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Stichting Sinterklaasviering Breda